Játékszabályzat a 2022.08. 24.-én induló nyereményjátékhoz

  1. Játék neve, szervezője és az adatvédelem

Jelen szabályzat vonatkozik a Zamatik Kft. által működtetett “Bristot Hungary”  Facebook oldalon futó “Nyereményjáték!” nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel. 

 

  1. A játékban résztvevő személyek

– A játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki rendelkezik saját nyilvános Facebook fiókkal, valamint Magyarországon tartózkodási-, vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos)

– Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

– A Játékban a Zamatik Kft.  dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

– A játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a saját, nyilvános Facebook profilja az eredményhirdetéskor leírás formájában megjelenhet a Zamatik Kft.   Facebook oldalán.

– A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.

– Amennyiben a Játékos a játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

 

  1. A Játék időtartama, menete

A Játék időtartama, menete

– A Játék időtartama: a Játék 2022.08.24.17:00 órától 2021.08.30. 17:00 óráig tart. 

– A Játék menete: azok közül a játékosok közül, akik a nyilvános és saját Facebook profillal rendelkeznek, valamint a Bristot Hungary Facebook oldal tetején rögzített “Nyereményjáték!” kezdetű poszt alá kommentelnek a posztban található kérdésekre, a “be social” sorsolási rendszer segítségével lesznek kisorsolva szerencsés nyertes. 

– Amennyiben a kisorsolt névhez tartozó játékossal nem sikerül privát üzenet formájában 3 munkanapon belül felvenni a kapcsolatot, új nyertes kerül kisorsolásra.

A sorsolás időpontja: 2022.08.30. 18:30 perc.

  1. Nyeremények, nyertesek

A Játék során az alábbi nyeremény kerül kiosztásra a Játékosok között:

Az alábbi ajándékcsomagot nyerhetik meg a nyeremény során:

– 20 000 Forint értékben a kiválasztott kávés termékből

 

– A nyeremény készpénzre nem váltható és nem ruházható át. 

– A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– nem múlt el 18 éves,

– ha a megbízott megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol,

– ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook komment vagy direkt Facebook üzenet formájában a kapcsolatot,

– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert,

– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja. 

– jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

 

  1. A nyertesek értesítése 

– A  nyertes nevét és Facebook fiókjukat a Bristot Hungary Facebook oldalán poszt formájában tesszük közzé.

– A nyertest Facebook komment formájában is értesítjük.

– A nyertes a Facebook komment vagy komment válasz formájában történt értesítés után 3 munkanapon belül a Bristot Hungary Facebook oldalára küldött privát üzenetben vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot, adategyeztetés és nyeremény átvételének részletei céljából.

– A nyertes minden levélváltás után 3 munkanapon belül reagál a Megbízott üzenetére. Amennyiben ez nem történik meg, a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére. 

– Amennyiben a nyertessel nem sikerült felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a Zamatik Kft. kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. 

 

  1. A nyeremények kézbesítése

– A nyertes a nyereményt a vele egyeztetett formában és módon tudja igénybe venni. 

– A játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Zamatik Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

 

  1. A Zamatik Kft.

– kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítésből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

  1. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

– feltétel nélküli, kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a játékban, akkor a nyeremény átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név,email cím, posta cím, születési dátum), a Zamatik Kft. a nyeremény átadásának céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

– feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Zamatik Kft. jelen játék lebonyolítása során a nyeremények átadásának céljából felhasználja, a hírlevélre feliratkozóknak pedig havonta hírlevelet küld. A Játékosok személyes adatait a Zamatik Kft. a Játékosokkal történő kommunikációra használja majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, e-mail címüket pedig hírlevél küldésre használja fel. 

– a nyereményjáték sorsolásának lebonyolításában kizárólag adatfeldolgozási minőségben a Zamatik Kft. munkatársai részt vesznek. Adatkezelési felelősségük nem keletkezik. 

– az adatszolgáltatás önkéntes és és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Tájékoztatjuk, hogy adatai harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenes jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. 

– amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Zamatik Kft. tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 

8.2 A játék résztvevőinek adatait a Zamatik Kft. a 8.1. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. 

A Zamatik Kft. fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett. 

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Zamatik Kft. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak. 

 

Zamatik Kft. Budapest, 2022. 08. 24.